دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 8687
تعداد نوشته ها : 22
تعداد نظرات : 19
Rss
طراح قالب

دسته ها :
چهارشنبه هفتم 4 1385

اگر می خواهی اشکت دربیاد خوب توی چشمای این خانوم نگاه کن

 

 

دسته ها :
سه شنبه ششم 4 1385

ماهِي چِيست ؟

ماهي ها اولِين مهره دارانِي هستند که در روِي زمين به وجود آمده اند.حدود 320  ميليون سال پِيش ، ِيعنِي زمانِي که عصر طلاِيِي ماهي ها به حساب مي آمد و آبزِيان بهترِين و پِيشرفته ترِين موجودات زنده دنِيا را تشکِيل مي دادند ، تراکم و گسترش ماهي ها دراوج خود قرار داشت .اولِين ماهياني که در سطح زمين بوجود آمدند ماهي های بدون آرواره بودند که فسِيلهاِي آنان در رسوبات دوره دونِين Devonian ِيافت مي شوند.پس از آن در همين دوره ماهي های آرواره دار اولِيه ازجمله ماهي های غضروفِي که در واقع اجداد اصلِي کوسه ماهِيان امروزِي هستند به وجود آمدند .در اواخر دوره دونِين ، ماهي های استخوان دار اولِيه در روِي زمين ظاهر شدند .ماهي های امروزِي انواع تکامل ِيافته اِي هستند که در طول اعصار ا ز تغِيِيرات تکاملِي اِين ماهي ها به وجود آمده اند .

 

تغذِيه ماهي ها آکوآريومي  

ِيکِي ازمهمترِين نکات در نگهدارِي ماهي هاي تزيينِي و تکثِير و پرورش آنها نحوه تغذِيه و نوع غذاهايي است که به آنها داده مي شود .متاسفانه با تمام اهمي تِي که تغذِيه و چگونگِي آندرنگهدارِي و پرورش ماهي ها دارد ، اما با وجود اِين به طور صحِيح و فنِي اِين امر بدرستِي مورد آموزش و توجه علاقه مندان قرار نگرفته است .در تغذِيه ماهي ها چند عامل بايد مورد توجه قرار علاقه مندان گِيرد که عبارتند از :

الف : چند نوع غذا بايد به ماهي ها داده شود ؟

ب : روزِي چند بار بايد به ماهي ها غذا داد ؟

ج : در هر وعده بايد چقدر غذا به ماهي ها داده شود ؟

د : آِيا تغذِيه ماهي ها در فصول مختلف فرق مي کند ؟

ه : در صورت رفتن به مسافرت ِيا دور بودن از منزل براِي تغذِيه ماهي ها چه باِيد کرد .

الف : چند نوع غذا بايد به ماهي ها داده شود؟

ماهي ها از نظر تغذِيه با ِيکدِيگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذاِيِي خاصِي تغذِيه مي نماِيند .ماهي های ِيک گونه نِيز در سنِين مختلف ممکن است عادات غذايي متفاوتِي داشته باشند .به طور کلِي ماهي ها ممکن است گوشتخوار ، گِياهخوار و ِيا همه چِيز خوار باشند .ماهي هاي گوشتخوار در مقاِيسه با ماهي ها گِياهخوار خود بدو دسته تقسِيم مي شوند ، اول ماهي هايي که از جانوران کوچک بِي مهره تغذِيه مي نماِيند.دوم ماهي ها ماهِيخوار که غذاِي اصلِي آنها را ساِير ماهي ها تشکِيل مي دهند .در هر صورت معمولا حتِي ماهي هايي که عادات غذايي خاصِي دارند ، در سنِين مختلف گاهِي ممکن است بطور اتفاقِي و ِيا انتخابِي اقدام به خوردن انواع دِيگر غذاها بنماِيند .

نکته مهم اِين است که اکثرا در شرايط آکوآريومي مي توان تا حدودِي عادات غذايي بِيشتر ماهي ها را تغِيِير داده و ِيا کنترل نمود .براِي مثال سِيکلِيدها با اِينکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود اِين بخوبِي مي توان آنها را با غذاهاِي آماده تغذِيه نمود .اصولا ماهي ها حتِي در شرايط طبِيعِي وقتِي که غذاِي اصلِي آنها پِيدا نشود ، مي توانند از انواع دِيگر غذاها بطورموقت استفاده نماِيند .بدون شک درصورتِيکه غذا با سِيستم گوارشِي آنها مغاِير و زمان تغذِيه آنها از اِين غذا طولانِي باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و اِين بخصوص در مورد ماهي ها آکوآريومي صدق مي کند ، زِيرا ماهي ها به اجبار آنچه را به آنها داده مي شود، مي خورند .

در نگهدارِي و پرورش ماهي ها بايد تا حد امکان سعِي شود که بآنها غذايي داده شود که مشابه ِيا مترادف غذاِي آنها در محِيط طبِيعِي باشد .از آنجاکه آپارتمان نشِينِي و زندگِي ماشِينِي امروزِي تولِيد ِيا جمع آورِي غذاهاِي زنده و مخصوص ماهي ها را مشکل و ِيا غِير ممکن ساخته است ، کارخانه هاي تهِيه مواد غذايي ماهي هاي تزيينِي اقدام به ساختن انواع غذاهاِي آماده نموده  در برخِي موارد غذاِي خاصِي براِي هرگونه ماهِي ِيا گونه هاِي مشابه درست کرده اند .شکِي نِيست که اِين غذاها هرچند هم که کامل باشند جاِي غذاهاِي طبِيعِي را نمي گِيرند ، با وجود اِين ، خوب ِيا بد امروزه شاِيد بِيش از 90 درصد غذاِي ماهي ها زِينتِي از اِين منبع تامين مي گردد .غذاهاِي آماده معمولا منشا جانورِي و گِياهِي داشته و اکثرا انواع وِيتامينها و املاح لازم نِيز بآنها اضافه مي شود .جانوران مختلف نه تنها از غذاها براِي تولِيد انرژِي و ماده سازِي استفاده مي نماِيند ، بلکه مانند انسان از خوردن آنها هم لذت مي برند .بنابراِين حتِي اگر براِي تغِيِير ذائقه و دادن لذت بِيشتر به ماهِي هم شده بايد سعِي شود که بطور مرتب از دادن غذاِي آماده و آن هم منحصرا ِيک نوع از آنها خوددارِي شود .

بطور کلِي مي توان انواع غذاهاِي ماهي ها را به دو دسته غذاهاِي آماده و غذاهاِي طبِيعِي تقسِيم نمود .همانطور که ذکر شد غذاهاِي آماده را معمولا با توجه به نِياز غذايي گونه هاِي مختلف مي سازند .بنابراِين در مصرف آنها براِي انواع مختلف ماهِي بايد دقت بعمل آِيد.از آنجا که اِين غذاها بهِيچ وجه نمي توانند جاِي غذاِي طبِيعِي را بگِيرند ، لذا حداقل بايد سعِي شود که هر چند وعده ِيکبار به ماهي ها غذاِي مناسب دِيگرِي داده شود .همچنِين بهتر است همواره حداقل دو نوع غذاِي آماده ِيکِي بصورت ترکِيبِي و دِيگرِي انواعِي مانند کرم توبِي فکس خرِيدارِي شود يک در ميان براِي تغذِيه ماهي ها مصرف گردند .نوع دِيگر غذاِي ماهي ها ، غذاهاِي طبِيعِي هستند که خود به غذاهاِي زنده و غذاهاِي گوشتِي تازه ، منجمد و ِيا پودر شده که از منبع جانورِي به طور مستقِيم تهِيه گردِيده اند، تقسِيم مي گردد .در اِينجا به ذکر برخِي از مهمترِين انواع اِين غذاها مي پردازِم :

غذاهاِي زنده ؛ شناسايي ، تولِيد و مصرف آنها

در پرورش تجاري ماهِي و طِيور اکثرا ملاحظه مي شود که در اثر تغذِيه مصنوعِي نه تنها مقاومت آنها در برابر بِيمارِي کم شده و قدرت تولِيد مثلِ آنها کاهش مي يابد ، بلکه رنگ و شکل ظاهرِي و مزه گوشت آنها نِيز در مقاِيسه با انواعِي که در طبِيعت و با تغذِيه طبِيعِي تولِيد مي شوند ، کاملا متفاوت مي باشد .

غذاهاِي مصنوعِي هرچند هم کامل باشند ، با وجود اِين از نظر برخِي املاح و مواد معدنِي و نِيز ترکِيبات وِيتامي نها بدون شک داراِي کمبودهايي مي باشند .دلِيل اصلِي آن اِينست که هرگز نمي توان با غذاِي مصنوعِي گوشت سفِيد ِيا قرمزِي تولِيد نمود که از نظر مرغوبِيت و مزه مشابه انواع طبِيعِي باشد .تغذِيه مصنوعِي ممکن است رشد و نمو دام ِيا ماهِي مورد پرورش را در حد مورد نظر تامين نماِيد ، اما با وجود اِين اثر صد در صد طبِيعِي بر روِي کار غدد داخلِي و در نتِيجه تولِيد مثل آنها دارد .

ماهي های آکوآريومي در دو مرحله از زندگِي خود احتِياج مبرم به غذاِي طبِيعِي دارند تا بتوانند از نظر تولِيد بافت و نِيز فعالِيتهاِي تولِيد مثلِ رشد و نمو کامل داشته باشند .اولِين مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب کِيسه زرده با مرحله اِي است که بصورت بچه ماهِي نسبتا کامل در مي آِيد .دومي ن مرحله همزمان با شروع تولِيد عناصر تناسلِي شامل تخم و اسپرم تا پاِيان دوره تخمرِيزِي ِيا زنده زايي است .ماهي هايي که در اِين دو مرحله از زندگِي غذاِي زنده و طبِيعِي درِيافت نماِيند ، رشد ونمو و تولِيد مثل آنها تا حدودِي قابل مقاِيسه با ماهي ها در شرايط طبِيعِي مي باشد .

برخِي از ماهي ها در شرايط آکوآريومي اگر غذاِي مناسب و طبِيعِي کافِي درِيافت ننماِيند ، هرگز قادر به تولِيد مثل نخواهند بود ولِي برخِي دِيگر تا حدودِي تولِيد مثل مي نماِيند اما قدرت بارورِي آنها و سلامت و مقاومت نوزادانشان قابل مقاِيسه با ماهي ها در شرايط طبِيعِي و ِيا ماهي هايي که قسمتِي از جِيره غذاِيِي خود را بصورت غذاِي زنده و بخصوص همزمان با دوران بارورِي درِيافت مي نماِيند، نمي باشد .

اگرچه تهِيه ، تولِيد و تامين برخِي از مواد غذايي زنده تا حدودِي آسان است ، با وجود اِين اکثر آکوآريوم دارها و حتِي آکوآريوم فروشِيها و تولِيد کنندگان ماهي ها تزيينِي چندان توجهِي به آن مبذول نمي دارند .دلِيل اصلِي آن عدم آگاهِي از انواع غذاهاِي زنده و شناخت آنها و نِيز عدم تولِيد برخِي از انواع آنها توسط بخشهاِي تولِيد کننده و عرضه آنها به علاقمندان مي باشد .

معمولا غذاِي زنده به انواع غذاهايي گفته مي شود که بصورت زنده به ماهي ها داده مي شوند .اگرچه عده اِي غذاهاِي گوشتِي منجمد را نِيز جزو غذاهاِي زنده به حساب مي آورند با وجود اِين از آنجا که بِين ِيک ماده غذايي زنده و نوع منجمد آن مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهدارِي آن بصورت ِيخ زده تفاوت چشمگِيرِي وجود دارد ، لذا بهتر است اِين غذاها را به دو دسته غذاهاِي زنده و غذاهاِي طبِيعِي تقسِيم نماييم .بدون شک غذاِي زنده نِيز خود غذاِي طبِيعِي است ولِي از نظر فقدان واژه هاِي خاص مي توان اِين نامگذارِي را قبول کرد .غذاِي طبِيعِي مورد نظر نِيز ممکن است به صورت مختلف مانند تازه ، منجمد ، آرد و غِيره وجود داشته باشد .

ساده ترِين غذاِي طبِيعِي که مي توان به ماهي ها داد گوشت تازه قرمز ِيا سفِيد فاقد چربِي است که بايد به اندازه هاِي بسِيار ، رِيز و قابل بلع توسط ماهي ها به آنها داده شود .بدون شک ارزش غذايي گوشت خالص ، کمتر از ارزش غذايي کرم خاکِي تکه تکه شده و ِيا ساِير غذاهاِي زنده مي باشد .علاوه بر گوشت قرمز و گوشت ماهِي ، گوشت ميگو و عضله صدفها ( در صورت در دسترس بودن ) قابل استفاده مي باشند .مصرف گوشت تازه بمراتب بهتر از گوشت منجمد است .غذاهاِي زنده که مي توانند مورد مصرف ماهي ها قرار گِيرند داراِي انواع زِيادِي هستند که برخِي از آنها در شرايط خاص قابل تکثِير و پرورش بوده و برخِي دِيگر بايد در موارد نِياز از محِيط طبِيعِي خود جمع آورِي شوند.(در اینجا من از نحوه جمع آوری ونگهداری غذاهای زنده خودداری می کنم چون وقت زیادی می برد ولی اگر شما در این مورد سوالی داشتید در وبلاگ من مطرح کنید تا در اولین فرصت با شما پاسخ دهم.) 

 ب : روزِي چند بار بايد به ماهي ها غذا داد

همانطور که مي دانِيم ماهي ها جانوران خونسردِي هستند که شدت متابولِيسم و سوخت وساز بدن آنها بستگِي کامل به درجه حرارت محِيط آنها ،ِيعنِي آبِي که در آن زندگِي مي کنند دارد .هرچه درجه حرارت آب بِيشتر باشد ، تنفس سرِيعتر بوده و هضم غذا و پس دادن مازاد آن تندتر انجام مي گِيرد .البته گونه هاِي مختلف ماهِي ، افزاِيش درجه حرارت آب را تا حد مشخصِي مي توانند تحمل نماِيند و اگر گرماِي آب از آن حد افزاِيش ِيابد برعکس تنفس و تغذِيه آنها کند و مختل گردِيده و ممکن است باعث مرگ و مي ر آنها گردد .هرچه درجه حرارت کاهش ِيابد ، به همان نسبت جذب غذا توسط ماهِي کاهش ِيافته و در حد خاصِي باعث امساک آن مي گردد .

به طور کلِي ماهي هاي آکوآريومي که در حرارت 25درجه سانتِيگراد ولع خاصِي نسبت به خوردن غذا دارند ، در حرارت 22درجه داراِي اشتهاِي نسبتا خوبِي بوده ولِي در حرارت 19درجه سانتِيگراد علاقه اِي بخوردن غذا نشان نمي دهند .در گرماِي 27درجه سانتِيگراد نِيز اشتها از ميزان خود در حرارت 25درجه کمتر خواهد شد .علت اصلِي کاهش اشتها ، کمتر شدن اکسِيژن محلول درآب در حرارت بالاتر مي باشد .

به طور کلِي به ماهي ها آکوآريومي بايد روزانه دو وعده غذا داده شود .عده اِي روزِي ِيکبار به اِين ماهي ها غذا مي دهند .اِين کار نه تنها رشد ونمو ماهي هارا مختل مي نماِيد بلکه لذت غذا دادن به ماهي ها و لذت غذا خوردن توسط ماهي ها را نصف مي کند .اگر شرايط طورِي است که فقط روزانه ِيک وعده مي توان به ماهي ها غذا داد ، حتما بايد تغذِيه آنها در صبح انجام گِيرد .تغذِيه در صبح ، هضم غذا را بخصوص در آکوآريومهاِي گِياهدار و در مجاورت نور ، آسانتر مي سازد .هضم غذا هنگام شب که عملا تولِيد اکسِيژن در داخل آکوآريوم کمتر و تولِيد گاز کربنِيک بِيشتر است، مشکلتر مي باشد .

اگر بدلِيلِي مانند قطع شدن برق و غِيره درجه حرارت آب ماهي ها تزيينِي براِي مدتِي بايد بِين 19 تا 20 درجه سانتِيگراد باشد ، روزانه باِيد فقط ِيکبار غذا به آنها ، آن هم صبحها داده شود .

تغذِيه بچه ماهي ها و نوزادها کاملا با ماهي هاي بزرگتر فرق مي کند .به لاروها باِيد هر ساعت ِيکبار غذا داد ولِي دادن غذا فقط بايد هنگام روز صورت گِيرد .تغذِيه بچه ماهي ها ممکن است هردو ساعت ِيکبار انجام گِيرد .اگر غذاِي زنده مانند دافنِي ، آرتمي ا ِيا سِيکلوپس به ماهي ها داده مي شود بايد روزانه 5 بار به آنها را غذا داد .مقدار غذاِي زنده انواع ِياد شده در هر دو وعده بايد به اندازه اِي باشد که پس از نِيم ساعت اثرِي از آنها باقِي نماند .

 ج : در هر وعده بايد چقدر غذا به ماهي ها داده شود؟

ميزان غذايي که بايد هر بار به ماهي ها ِيک آکوآريوم داد بستگِي کامل به درجه حرارت ، تعداد ماهي ها ، شرايط داخل آکوآريوم و ميزان سلامت ماهي ها دارد .هر آکوآريوم دار بهتر است از طرِيق تجربه اِين ميزان را خود مشخص نماِيد .به طور کلِي مقدار غذايي که بايد در هر وعده به ماهي ها داد به ايد باندازه اِي باشد که پس از 3 تا 5 دقِيقه هِيچگونه اثرِي از آن باقِي نمانده و تمام آن توسط ماهي ها خورده شود .در چنِين شرايطي نه تنها ماهي ها سالم خواهند ماند ، بلکه آب نِيز همواره تميز مانده و از حِيف و ميل غذا جلوگِيرِي خواهد شد .در گرماِي 24 تا 27 درجه سانتِيگراد اگر در شبانه روز دو بار به ماهي ها به روش فوق غذا داده شود و مقدار غذاِي مصرف شده در دو بار بدقت محاسبه گردد ، مي توان اِين مقدار غذا را بجاِي دو بار ، در 3 ِيا 4 بار به ماهي ها داد .ولِي هرگز نباِيد روزانه 3 تا 4 بار به آنها تا حد سِير شدن غذا داد .اگرچه غذا دادن به ماهي ها داراِي لذت زِياد است ولِي به هِيچ وجه نباِيد به دليل لذت بردن بِيشتر ، ماهي ها را که در واقع جزيي از افراد خانواده محسوب مي شوند ناراحت کرد مگر اِينکه جِيره غذايي روزانه در چند مرتبه به آنها داده شود .

از آنجا که غذاِي خشک پس از قرار گرفتن در آب مرطوب و متورم مي شود ، هرگز نباِيد همه غذاِي ِيک وعده را ِيکباره به ماهِي داد ، بلکه بايد اِين مقدار کم کم و در مدت چند دقِيقه به آنها داده شود .اگر کسِي تعداد زِيادِي آکوآريوم دارد بهتر است ابتدا قسمتِي از غذا ِيکبار به همه آکوآريومها داده شود و سپس مجددا اِين کار تکرار گردد .بهتر است غذاِي خشک قبل از دادن به ماهي ها مرطوب نشود زِيرا ماهي ها بو و مزه آن را چندان دوست ندارند .

 د : آِيا تغذِيه ماهي ها در فصول مختلف فرق مي کند؟

بطور کلِي اگر قسمتِي از جِيره غذايي ماهي ها را غذاهاِي زنده تشکِيل مي دهد ، تهِيه و تامين آنها در فصل زمستان و گاهِي اواخر پاييز مشکل مي باشد .در چنِين شرايطي ِيا بايد نوع غذاِي زنده را تغِيِير داد و ِيا از غذاهاِي زنده اِي که بصورت خشک و تجارتِي تهِيه مي شود استفاده نمود .امروزه مي توان انواع خشک شده کرم توبِي فکس ، مي گوِي آب شِيرِين و حتِي دافنِي را خرِيدارِي نمود .اگر درجه حرارت آب با وجود بخارِيهاِي ترمومتر دار به علت گرمتر ِيا سردتر بودن بِيش از حد هوا در فصول مختلف تغيير کند ، بايد ميزان غذاِي داده شده در هر فصل با توجه به درجه حرارت آکوآريوم محاسبه گردد .

 ه : در صورت رفتن به مسافرت ِيا دوربودن ازمنزل براِي تغذِيه ماهي ها چه باِيد کرد؟

اکثرا ممکن است افرادِي که آکوآريوم دارند مجبور به تنها گذاشتن ماهي ها براِي مدت کوتاه و ِيا طولانِي گردند .اگر اِين زمان 3 تا 5 روز است هِيچ اشکالِي ندارد که به ماهي ها در اِين مدت اصولا غذايي داده نشود ، زِيرا اگر ماهي ها بکسِي سپرده شوند که نحوه غذا دادن به آنها را نداند ، ضررِي که از تغذِيه غِير صحِيح آنها توسط فرد ناوارد حاصل مي شود ، بمراتب بِيشتر از ضررِي است که از گرسنه ماندن آنها بوجود مي آِيد .عده اِي فکر مي کنند که اگر ماهِي ِيک ِيا دو روز گرسنه بماند خواهد مرد .اِين درست خلاف حقِيقت است زِيرا اگر همه شرايط دِيگر محِيط ماهِي خوب باشد ولِي فقط غذا در دسترس آن نباشد ، هفته ها ممکن است زنده بماند .وقتِي ماهي ها را مي خواهند از کشورهاِي تولِيدکننده به ساِير کشورها صادر کنند ، مراحل صدوراز آن کشور و ورود به کشور دِيگر ممکن است چندِين روز طول بکشد .بدون شک نه تنها هنگام حمل و نقل به آنها به هِيچ وجه غذا داده نمي شود ، بلکه حداقل 24ساعت قبل از پرواز نِيز آنها را وادار به امساک مي نماِيند .بنابراِين هِيچگونه ترسِي از گرسنه ماندن ماهي ها براِي مدت 3 تا 5 روز نباِيد وجود داشته باشد .

اگر مدت زمان مسافرت و دور بودن از منزل از 5 روز تجاوز مي کند ، بهتر است تغذِيه ماهي ها به شخص آگاهي سپرده شود .در صورت نبودن فرد آگاه ، بهتر است به کسِيکه اِين مسئولِيت سپرده خواهد شد ، آموزش کافِي داده شود و حتِي از او خواسته شود که ِيکِي دو بار در حضور صاحب آکوآريوم به ماهي ها غذا دهد . 

نکاتِي در مورد تغذِيه نوزادها و بچه ماهي ها

در تکثِير ماهي ها تزيينِي تغذيه نوزادها بزرگترِين و مهمترِين رل را بازِي مي کند .اکثرا دِيده مي شود که تکثِير برخِي انواع ماهي ها با موفقِيت انجام مي شود ولِي سه چهار روز پس از تکثِير تمام ِيا قسمت عمده اِي از بچه ماهي ها خواهند مردتخم ماهي ها مانند تخم مرغ داراِي زرده بزرگِي است که فقط قسمت بسِيار کمي از آن صرف رشد و نمو جنِينِ شده و قسمت عمده آن پس از تولد ، به صورت توده اِي بنام کِيسه زرده زِير شکم نوزاد چسبِيده است .در چند روز اول بسته به نوع ماهِي و درجه حرارت، نوزاد احتِياجِي به غذا نداشته و تمام نِياز خود را از مواد غذايي کِيسه زرده مي گِيرد.همين که دو سوم کِيسه زرده جذب شد ، مرحله تغذِيه مختلط شروع مي شود که در آن ماهِي براِي رشد و نمو خود ، هم از غذاِي موجود در آب و هم از مانده ذخِيره کِيسه زرده استفاده مي کند .پس از جذب شدن کامل مواد غذايي کِيسه زرده ، تمام نِياز غذايي نوزاد بايد از بِيرون ِيعني محِيط اطراف او تامين گردد .

 شروع تغذِيه مختلط بحرانِي ترِين مرحله در تکثِير و پرورش ماهي ها است .اگر در اِين چند روز به نوزادها غذاِي خوب ، مناسب و کافِي داده شود ماهي ها بخوبِي رشد و نمو کرده و مقاومت آنها در برابر کم غذايي و بِيمارِيهاِي بعدِي زِياد خواهد شد .

 بسته بندِي ماهِي و اندازه نوزاد ، نوع غذايي که بايد داده شود متفاوت است .براِي مثال نوزاد سِيکلِيدها اکثرا درشت هستند و تغذِيه مختلط آنها را مي توان با دافنِي هاِي بسِيار رِيز شروع کرد ، در صورتِيکه در ماهي هايي که نوزادهاِي آنها کوچک است تغذِيه با دافنِي هاِي رِيز را بايد ، ِيکِي دو هفته پس از تولدشان شروع نمود بهترِين غذا براِي نوزاد ماهي ها هنگام شروع تغذِيه مختلط انواع فِيتوپلانکتنها و انفوزوئرها مي باشند .

پلانکتن ها را مي توان از استخرها ِيا آبگِيرهايي که رنگ آب آنها سبز شده و فاقد آلودگِي مي باشند تامين نمود .براِي اِين منظور مي توان ِيک ِيا دو سطل آب سبز رنگ از ِيکِي از منابع فوق برداشت کرده و روزِي 3 تا 5 بار هر دفعه دو تا سه لِيوان از آن داخل آکوآريوم رِيخت .قبل از هر وعده تغذِيه آنها با فِيتوپلانکتن ها ِمي توان بتعداد لِيوانهايي که به آنها آب سبز داده مي شود ، از آب آکوآريوم برداشت نمود تا جاِي کافِي براِي رِيختن آب سبز وجود داشته باشد .همزمان با تکثِير ماهي ها بايد اقدام به کشت انفوزوئرها نمود .هنگام تغذِيه بايد به طور متناوب آنها را با آب محتوِي انفوزوئرها و آب سبز غذا داد .

در صورت عدم امکان تولِيد انفوزوئرها و تهِيه آب سبز ، تغذِيه اولِيه نوزادها را مي توان با زرده تخم مرغ انجام داد .براِي اِين منظور بايد تخم مرغ را به خوبِي پخت تا زرده آن کاملا سفت شود .پس از آن بايد زرده جدا شده و در ِيخچال قرار گِيرد .تعدادِي دستمال 15 × 15 سانتِيمتر از تنذِيب ( تنظِيف) ِيا پارچه هاِي مشابه آن درست کرده و در هر بار تغذِيه مقدارِي از زرده تخم مرغ به درشتِي ِيک نخود ِيا کوچکتر ( بسته به تراکم نوزادها ) را داخل دستمال گذاشته و چهار گوشه آنرا بالا آورد .پس ازخرد کردن زرده با انگشتها ، با فرو بردن دستمال در نقاط مختلف سطح آکوآريوم و بخصوص در محل تراکم نوزادها ، ذرات زرده در داخل آب پخش مي شوند .مدت زمان فروبردن دستمال محتوِي زرده در آب در هربار نباِيد از 3ثانِيه بِيشتر باشد .بايد حداکثر کوشش براِي جلوگِيرِي از آلوده شدن آب آکوآريوم از طرِيق مصرف زرده تخم مرغ زِيادِي بايد بعمل آِيد .آلوده شدن آب ممکن است باعث مرگ و مي ر نوزادها گردد .تغذِيه با زرده تخم مرغ را مي توان سه ِيا چهار روز ادامه داد .اگر انفوزوئرها ، آب سبز و زرده تخم مرغ بطور ِيک در ميان به نوزادها داده شود ارزش بهترِي خواهند داشت .

 غذاِي زنده بايد موقعِي به نوزادها داده شود که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند .بدِيهِي است اگر دافنِي ِيا سِيکلوپس به آنها داده مي شود بايد رِيزترِين آنها با الک جدا شده و در هر بار تغذِيه باندازه لازم و کافِي به آنها داده شود .در صورت عدم امکان تهِيه غذاِي زنده ، پس از اِينکه نوزادها قادر به خوردن غذاهاِي آماده خرده شده گردِيدند ، مي توان آنها را با دو ِيا سه نوع از اِين غذاها بطور متناوب تغذِيه نمود .

 

 

دسته ها :
يکشنبه چهارم 4 1385
.
دسته ها :
شنبه سوم 4 1385

به این وبلاگ یه سری بزنید

http://teblog.tebyan.net/salamsingle/default.aspx

دسته ها :
شنبه سوم 4 1385

 استفاده از هیپنوتیزم به سالهای خیلی دور یعنی هزاران سال پیش برمی گردد کلمه هیپنوتیزم از واژه هیپنو که نام الهه خواب یونانیان است گرفته شده است همه ما با اثرات تلقین در زندگی آشنا هستیم وبا استفاده از آن کارهایی انجام داده ایم که مافوق توان ما بوده است وگاهی خود از این نیروی ماورایی  بی خبر هستیم .بیش از 90 درصد از مردم توانایی هیپنوتیزم شدن را دارند که از این تعداد  بیست درصد به حالت خلصه عمیق ،یک سوم به خلسه متوسط ونیمی از افراد به خلسه سبک که مانند خواب آلودگی است فرو می روند .افراد باهوش که قدرت تمرکز خوبی دارند سوژه های مناسبی برای هیپنوتیزم هستند اما افراد کند ذهن بر خلاف تصور عموم سوژه های مناسبی نیستند زیرا قدرت تمرکز پایینی دارند. امروزه در علم روانشناسی وروان پزشکی و مخصوصأ روانکاوی از این فن به وفور استفاده می شود

   

دسته ها :
شنبه سوم 4 1385

دسته ها :
شنبه سوم 4 1385

!!!!     اینم ازعشق واقعی

دسته ها :
جمعه دوم 4 1385

....سلام

دسته ها :
جمعه دوم 4 1385

 

               

 

 

                          !! به وبلاگ پسر تنها خوش آمدید        

                                   (نظر یادتون نره )      

           

دسته ها :
پنج شنبه اول 4 1385

 

تله پاتی چیست؟

تله پاتی مانند بسیاری از اصطلاحات علمی دیگر از ریشۀ لاتین ساخته شده و به معنای درک یک وضعیت یا حالت از راه دور میباشد.این اصطلاح از واژه ی  teleبه معنای دور گرفته شده و پاتی یا پاته از واژۀ  patheiaبه معنای آنچه که حس میکنیم به وجود آمده است بنابرین مفهوم لغوی تله پاتی آنچه که از دور حس میکنیم می باشد.

 

تنها درشرایط وجود سمپاتی(علاقه/جذبه/پیوند) و دلبستگی شدید است که بین ذهن یا روح دو نفر ارتباط تله پاتیکی برقرار میگردد در سایر موارد این ارتباط برقرار نمی شود و اگرهم برقرار گردد سست، ناقص و غیر قابل اعتماد میباشد.یک زوج برای اینکه بین خودشان رابطۀ تله پاتیکی برقرار سازند باید بسیار صمیمی و یکرنگ باشند. مسلما تله پاتی سریعترین وسیلۀ برقراری ارتباط با دیگران است.

 


انواع و اقسام تله پاتی :

1.   تله پاتی بزرگ یا تله پاتی غیر عمد و یا خود به خود .

2.   تله پاتی کوچک یا تله پاتی عمدی یا ایجاد شده.

 3-انواع متفرقه

 

1) تله پاتی بزرگ:

تله پاتی بزرگ یک وسیلۀ ارتباطی کامل و بدیعی است ولی متاسفانه انسان نمی تواندبه وسیلۀ اراده آنرا ایجاد ویا به نحو دلخواه آنرا هدایت کند بلکه بصورت غیر مترقبه و خودجوش تظاهر پیدا می کند.

در این شکل از تله پاتی روح یا ذهن فرد عامل و گیرنده با یکدیگر تماس و ارتباطی نزدیک پیدا میکند در این شرایط در بعضی مواقع تصاویر مشاهده شده آنقدر دقیق و واضح است که یک احساس تشویش نگرانی و یا اضطراب بوجود می آید این پدیده غالبا در شرایطی ظاهر میگردد که مضامینی مانند  مرگ یا تصادف شدید در کار باشند زیرا احساسهای منفی بیشتر از انواع مثبت بر ذهن و روح آدمی اثر می گذارد.برای مثال کرارا" اتفاق افتاده که انسانی در یک گوشه خانه مشغول انجام کار روزمره است که ناگهان دچار اضطراب شدیدی می شود و این نیت و احساس در او پدید می آید که همسر و یا فرزند او در جریان تصادف یک اتومبیل به شدت زخمی شده است  گاهی اوقات این تصویر آنقدر دقیق است که گویی او همانند یک ناظر در صحنه حضور داشته.

 

2) تله پاتی کوچک:

همانطور که پیش از این گفته شد تله پاتی بزرگ بسیار پر قدرت است  ولی این عیب و نقص را دارد که بصورت اتفاقی بروز می کند و نمی توان با اراده در زمان معین و با اهداف از پیش تعیین شده از آن استفاده کرد. تله پاتی کوچک همان شکلی از تله پاتی است که خوانندگان این وبلاگ بدنبال آشنایی و یاد گیری آن هستند این پدیده بر اساس الهام و اشراق صورت نمی گیرد بلکه بر اساس اراده و برنامه ریزی  می توان در شرایط و زمان دلخواه آنرا بوجود آورد .

 

3) انواع متفرقه :

 که لازم به تو ضیح نیست برای اطلاع  بیشتر به کتاب "تله پاتی عملی" اثر "والری سانفو" ترجمۀ محمد جمالیان مراجعه کنید.

در نوشته های بعدی مطالب دیگری در این زمینه عنوان می کنم . نظر بدید.                        (سعید single) 

 

دسته ها :
پنج شنبه اول 4 1385
X